هر نگاه بستگي به احساسي که در آن نهفته است , سنگيني خاص خودش را دارد

صداي زنگ ساعت

خيال حلقه بازوانت را برهم مي‌زند

چشم در تنهايي باز مي‌کنم

و چشم‌هايم را در حسرت ديدنت

چندباره برهم مي‌فشارم

عطرت در اتاق من پيچيده

نفس‌هاي بريده‌ام اما

جز تکرار نبودنت چيزي نصيبم نمي‌کنند

با انگشت‌هاي خيس در هوا مي‌نويسم

دل‌تنگم... دل‌تنگم.
..

 


design & Layout By : {09132626269}
Copyright © 2003-2014 www.parsiwebserver.com , All rights reserved