وضعیت آب و هوای براق اختصاصی

     ایران - اصفهان - کاشان

20° C

دوشنبه

19°C↓ 22°C↑

یکشنبه

17°C↓ 20°C↑

شنبه

15°C↓ 18°C↑