جستجوی پیشرفته

هیأت ورزش های همگانی کاشان

انتشاران هیأت

براساس اطلاعات بدست آمده از فدراسیون ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران، تا سال ۱۳۵۸ فعالیت­های ورزش عمومی و همگانی به نام ورزش محلات و زیرنظر تشکیلات جهاد تربیت بدنی انجام می شد.

چارت سازمانی

براساس اطلاعات بدست آمده از فدراسیون ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران، تا سال ۱۳۵۸ فعالیت­های ورزش عمومی و همگانی به نام ورزش محلات و زیرنظر تشکیلات جهاد تربیت بدنی انجام می شد.

کمیته های هیأت

براساس اطلاعات بدست آمده از فدراسیون ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران، تا سال ۱۳۵۸ فعالیت­های ورزش عمومی و همگانی به نام ورزش محلات و زیرنظر تشکیلات جهاد تربیت بدنی انجام می شد.

تقویم ورزشی

براساس اطلاعات بدست آمده از فدراسیون ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران، تا سال ۱۳۵۸ فعالیت­های ورزش عمومی و همگانی به نام ورزش محلات و زیرنظر تشکیلات جهاد تربیت بدنی انجام می شد.

برخی از خدمات ما

فدراسیون ورزش همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

عنوان خدمات مورد نظر

فدراسیون ورزش همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

عنوان خدمات مورد نظر

فدراسیون ورزش همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

عنوان خدمات مورد نظر

فدراسیون ورزش همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

فدراسیون ورزش­ همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

اخبار و قوایع ما

فدراسیون ورزش­ همگانی با شعار ورزش برای همه، سعی در نزدیک کردن مردم به ورزش دارد به گونه­ای که معتقد است با توجه به سلیقه و علاقه مردم، هر کس، هرکجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند.

1394/05/13

عنوان خبر مورد نظر

سر خط خبر مورد نظر

مشروح خبر

1394/04/05

عنوان خبر مورد نظر

سر خط خبر مورد نظر

مشروح خبر

1394/02/23

عنوان خبر مورد نظر

سر خط خبر مورد نظر

مشروح خبر