• دیجی راک - 1380

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1381

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1382

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1396

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1383

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1384

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1385

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک

 • دیجی راک - 1394

  گروه موسیقی دیجی راک - مجری انواع تورهای موسیقی راک